Polityka reklamacji

Polityka reklamacji France-Gost sp. z o.o.

09-500 Gostynin

ul. Kutnowska 102

 

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura) z datą zakupu.

 2. Wszystkie wyroby betonowe produkowane przez firmę France-Gost sp. z o.o. obejmuje 36 miesięcy gwarancji od daty ich zakupu.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej wraz z kserokopią dowodu zakupu. Niezbędne jest umieszczenie danych takich jak:

 • Imię i nazwisko reklamującego lub nazwa jednostki wraz z danymi do kontaktu: nr telefonu, adres email

 • Adres

 • Data nabycia towaru

 • Nazwa towaru

 • Dokładne wymienienie wad

 • Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

Powyższe dane powinny być wpisane w szablon dostępny na stronie internetowej firmy France-Gost (www.francegost.pl)

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty dostarczenia pisemnego zgłoszenia pod adres Firmy France-Gost ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostynin.

 1. Jeżeli Firma France-Gost nie będzie w stanie wywiązać się z terminu 30 dni z powodów od nich niezależnych, klient zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się, towar posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji, szkody powstałe przy transporcie.
 4. W przypadku zaistnienia wady fizycznej produktu odpowiedzialność firmy France-Gost z tytułu rękojmi za wady polega wyłącznie na obowiązku wymiany produktu wadliwego na taką samą ilość produktu wolnego od wad i Kupujący nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek dalej idących roszczeń z tego tytułu.
 5. Firma France-Gost sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź France-Gost sp. z o.o. na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar (o ile był przekazany France-Gost sp. z  o.o.) będzie odesłany do Klienta wraz z odpowiedzią.
 7. Spory pomiędzy Klientem a firmą France-Gost Sp. z o.o. mogą zostać zakończone na drodze polubownej bądź  zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 8. Reklamacje zgłaszane po upływie wskazanych powyżej terminów lub z naruszeniem powyższych zasad nie będą uwzględniane, a roszczenia Kupującego wygasają.