Kodeks etyki

 Kierownictwo firmy France-Gost sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 102, niniejszym przyjmuje i uznaje poniższy kodeks etyki.

 

A. PREAMBUŁA

Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Nie tylko instytucje ustawodawcze, ale również społeczeństwo dostrzega istotę dążenia do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców. Przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się podstawą wszelkiej działalności gospodarczej. Również przedstawiciele firm konkurencyjnych oraz dostarczających komplementarne produkty dostrzegają konieczność przestrzegania kodeksu etyki biznesu.

Uczciwość i przestrzeganie prawa pozwala na osiągnięcie stabilnej i silnej pozycji przez przedsiębiorstwo w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Reputacja i dobry wizerunek firmy są największymi z posiadanych wartości. Przyjęcie przez firmę Kodeksu Etyki oznacza uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania.

B. STOSUNKI Z KLIENTAMI

 1. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu. Proponowane produkty i usługi będą zgodne z przyjętymi normami jakości oraz obowiązującymi w branży standardami.

 2. Firma w sposób świadomy nie zataja informacji, a przekazywana wiedza, będzie zgodna ze stanem faktycznym.

 3. W podejmowanych działaniach reklamowych, firma unika podawania nieprawdziwych lub niepełnych informacji na temat oferowanych produktów.

 4. Firma gwarantuje profesjonalną obsługę wszystkich reklamacji zgłaszanych przez klientów.

 5. Pracownicy firmy świadczą wysokiej jakości usługi posprzedażowe.

 6. Pracownicy firmy nie przekazują klientom ani innym interesariuszom firmy pieniędzy oraz prezentów, które stanowiłyby korzyść materialną.

 7. Wszystkie podejmowane działania marketingowe są zgodne z obowiązującym prawem.

 8. Firma z należytą starannością przetrzymuje dane osobowe klientów firmy, dbając o ich bezpieczeństwo i chroniąc przez ich utratą.

 9. Wszelkie informacje uzyskane od klientów firma pozostawi w tajemnicy.

C. STOSUNKI Z AKCJONARIUSZAMI, UDZIAŁOWCAMI I INNYMI INWESTORAMI

 1. Firma dba o interesy udziałowców i pozostałych inwestorów, a także nie czyni niczego, aby uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej.

 2. Firma dąży do osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu kapitału w długim okresie.

 3. Firma uczciwie informuje o swojej strategii działania, osiągnięciach i perspektywach rozwoju i przyszłych działaniach podejmowanych przez firmę.

D. STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI

 1. Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami są oparte na szacunku i poszanowaniu godności osobistej.

 2. Wszystkie etapy rekrutacji pracowników są przeprowadzane zgodnie z zasadami etyki i uczciwości

 3. Firma zatrudnia i awansuje pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy nie są dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy inwalidztwo.

 4. Firma dąży do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia.

 5. Firma z należytą dbałością odprowadza składki ZUS z tytułu zatrudnienia oraz wypłaca świadczenia, w tym nadgodziny.

 6. Firma zapewnia bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa.

 7. Firma dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

 8. Firma zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia pracowników. Wyniki badań okresowych nie są udostępniane osobom postronnym.

 9. Sposób wynagradzania pracowników jest przejrzysty i z góry ustalony.

 10. Firma wspiera pracowników w podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych pracownikom zadań.

 11. Firma informuje o celach i strategii prowadzonej działalności oraz obowiązkach przypisanych do poszczególnych stanowisk pracy.

 12. Wszelkie informacje przekazane przez pracownika pracodawcy pozostają w tajemnicy i nie są przekazywane osobom postronnym.

 13. Firma nie toleruje zachowań noszących znamiona molestowania seksualnego oraz innych przejawów maltretowania.

 14. Firma uwzględnia szczególne warunki, w których znaleźli się pracownicy będący w wielu przed emerytalnym.

 15. Firma dąży do poprawnej i płynnej komunikacji z każdym pracownikiem, bez względu na zajmowane stanowisko.

 16. W przypadku, gdy istnieje potrzeba zwolnienia pracownika ze stosunku pracy, firma pomaga w poszukiwaniach nowego zatrudnienia.

E. STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI

 1. Stosunki z kontrahentami są oparte na zasadach uczciwości i wzajemnego zaufania.

 2. Zapłata za wykonane usługi jest uiszczana w terminach uzgodnionych przez strony.

 3. Przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez reprezentantów firmy kontrahenta jest interpretowane jako próba wywarcia wpływu na decyzję i jest niezgodne z polityką firmy.

 4. Firma dokłada wszelkich starań w celu świadczenia usług i dostarczania produktów o jak najwyższej jakości.

 5. Wszystkie informacje dotyczące kontrahentów i ustaleń z nimi są objęte tajemnicą.

F. RELACJE Z KONKURENCJĄ

 1. Firma w sposób uczciwy i zgodny z prawem współzawodniczy ze swoimi konkurentami.

 2. Firma szanuje konkurencję i nie podważa ich reputacji.

 3. Wszelkie działania marketingowe prowadzone przez firmę są pozbawione znamion negatywnej kampanii promocyjnej wymierzonej w konkurencję.

 4. Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do zachowania poufności informacji w relacji z firmami konkurencyjnymi.

 5. Firma nie pozyskuje, w sposób nielegalny informacji dotyczących konkurencji.

 6. Wszelkie działania konkurencyjne podejmowane przez firmę są zgodne z obowiązującym prawem i nie są wymierzone przeciw konkurentom.

G. POWIĄZANIA Z WŁADZAMI I LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI

 1. Firma prowadząc swoją działalność gospodarczą dokłada wszelkich starań, by w podejmowanej działalności gospodarczej wykazywać się społeczną odpowiedzialnością i wrażliwością na problemy lokalnej społeczności.

 2. Firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia korzystnych możliwości zatrudnienia pracowników oraz dobrych i godnych warunków pracy.

 3. Przedsiębiorstwo bierze pod uwagą interesy całego otoczenia z uwzględnieniem interesu krajowego oraz lokalnego.

 4. Firma w miarę posiadanych możliwości wspiera lokalną społeczność.

H. ŚRODOWISKO NATURALNE

 1. Podejmowana przez przedsiębiorstwo działalność produkcyjna jest prowadzona z zachowaniem wysokiego stopnia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 2. Firma dba o ochronę środowiska, z zasoby naturalne użytkuje w sposób optymalny. W związku z powyższym:

 • Firma doskonali proces produkcyjny pod kątem minimalizacji zużycia zasobów naturalnych, odzyskiwania odpadów otrzymywanych podczas produkcji.

 • Firma eliminuje emisję spalin oraz poziom hałasu, tak by mieściły się w wyznaczonych normach.

 • Pracownicy firmy analizują pojawiające się efekty każdego podejmowanego przedsięwzięcia dla środowiska naturalnego.

 • Pracownicy prowadzą regularne przeglądy oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko naturalne

 • Firma ma na względzie ochronę naturalnej roślinności.

 • Firma informuje społeczność lokalną o przeprowadzanych programach ochrony środowiska.

I. ZWIĄZKI BIZNESU Z POLITYKĄ

 1. Firma podejmując wszelkie działania przestrzega obowiązującego prawa.

 2. Firma nie podejmuje działań mających na celu wsparcie działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, dyskryminacji wobec grup mniejszościowych.

 3. Wszelkie podejmowane działania wspierające działalność społeczną i polityczną są jawne i transparentne.

 4. Firma nie stosuje żadnych przywilejów dla polityków oraz przedstawicieli władzy.

J. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Firma przestrzega założeń określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

 2. Firma nie podejmuje działań mających na celu wpływ na podejmowanie decyzji poprzez wręczanie prezentów, obiecywanie korzyści lub oferowanie gratyfikacji finansowej.

 3. Firma podaje w ofercie realne warunki merytoryczne, które jest w stanie spełnić.

 4. Wszelkie informacje zamieszczane w dokumentach przetargowych są zgodne ze stanem faktycznym.

 5. Podejmowane przez firmę działania konkurencyjne są zgodne z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami konkurowania.

K. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM BIZNESEM

 1. Firma podejmując działalność za granicą Polski przestrzega prawa innych krajów oraz mieszkających w nim społeczności.

 2. Firma przestrzega tradycji i kultury krajów z którymi podejmuje współpracę lub prowadzi działalność gospodarczą.

 3. Firma respektuje wszelkie porozumienia międzynarodowe podpisane przez Polskę.

L. WDRAŻANIE KODEKSU

 1. We wdrożenie kodeksu etycznego zaangażowani są wszyscy pracownicy firmy.

 2. Firma monitoruje wprowadzanie kodeksu etycznego w strukturach firmy na każdym jego etapie.

 3. Firma monitoruje przestrzeganie kodeksu firmy przez swoich pracowników, na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

 4. Wszelkie decyzje podejmowane w firmie są zgodne z przyjętymi zasadami Kodeksu etyki.

 5. Wszelkie sytuacje uważane za naganne etycznie są rozpatrywane i wyciągane są konsekwencje służbowe oraz wnioski z zaistniałych sytuacji, w celu uniknięcia ich w przyszłości.